Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Республики Тыва

"Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр"

Республика Тыва, г. Ак-Довурак  ул. Центральная, д. 20

тел/факс: 8-(394-33)-2-12-54 (многоканальный);        e-mail: bhmms@yandex.ru

Регистратура: 8 (394) 33 2 13 42 - взрослый; 8 (394) 33 2 11 76 - детский

 

 

Версия для слабовидящих

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грипп дугайында чуну билзе экил

18 января 2017 г.

Грипп дугайында чуну билзе экил.

Грипп дээрге, вирус ооскудукчулуг халдавырлыг аарыг. Ол вирус кижиге аарыг кижиден чышпынар. 

Грипптен аараан кижи кажан улус аразынга чодуруп, аспырыптарга оон бичи-бичии чараазынын дамды-чаштанчылары кадык кижиже дамчып нептерээр. 

Кажан грипп ооскуп нептерээрге, аарыг кижинин эъди изиир, бажы, шынганнары, чустери аарыыр. Бичии уругларга гриппти эртери арай оске, чамдык уруглар шагжоктанып, хой удуур, оскелери-оожукпас, ажыныычал апаар, эъди 37-38 градус чедир изиир, а 2-3 айлыг уругларнын эъди изивейн барып болур, олар чемге хону чокталдырар, думчуу тунар, бичи чодул тыптыыр. 

Бир эвес грипптен аарый берзинерзе: 

-Дурген эмчиге барып хынадыр; 

-Аарыгны боттарынар эмнээрин оралдашпанар, чугле эмчи аарынны шын тодарадып, бажынга, азы эмнелгеге эмнээрин шиитпирлээр. Ылангыя аарыг уругну боттары эмнеп оралдажыырга гриппти аар эртирер болгаш окпе дегдириишкини дээн ышкаш нарыыдаашкынарга чедирер. 

Чуну канчалза эки: 

-Аарыг кижини тускайлап, ангы орээлге ангылаар; 

-Бажынынарны ол пос-биле арыглап чодар; 

-Хунде ийи картап агаарладыр; 

- Чодуруп, аспырып тургаш аскынарны думчук аржыылы-биле дуглаар, ол аржыылды кара-саваннап чуур, бичии болгаш-ла база изиг илиир-биле базар; 

-Хой суук чуул ижиртири чугула (ыт кады болгаш чыжыргана, инек-караа чулуун ижиртир) 

-Эмчинин сумезин тодаргай кууседир. 

Гриппке алыспас дизе, организиминерни камгаланап кужун бедидери улуг ужур-дузалыг, а ону чедип алырда: 

- Чем шынарын экижидер, 

- Хун чурумун сагыыр; 

- Аас, думчукту 4 каът марля маска-биле дуглаар, ону 2 шак болгаш солуур, чуггаш изиг илиир-биле базар; 

- Эртенинне дадыгыышкын ажылын кылыр херек; 

- Арыг агаарга агаарлаашкын; 

-Арага, таакпыны хорууру чугула. 

Эмчинин сумелери: 

-Хой улус чыылган черже чаш уругларын эдертпес; 

-Грипп аарыы нептереп турда думчуунун аскын оксолиновая мазь биле чаар, азы пихтовая масло бир эвес чок болза анаа растительное маслону чаап болур. Думчук кургаг турда вирус дурген чышпынар, ынчангаш думчукту оттурер (бир стакан сугга 1 бичии омааш ишти дусту эзилдиргеш, чаштырар спрейге куткаш чаштырар).

-Эртен кежээ интерферонну 3-4 дамдыны дамдыладыр, вируска удур туржур эмнерни (арбидолду, циклоферону, анаферону) ижер. 

-Гриппке удур тарылганы ой-шаанда (октябрь, ноябрь айларда) тарытырар. 
Кадыынарны камнанар, ылангыя чаш уругларны эки хайгааранар, суг-думаалап чодуруп эгелээрге дораа эмчиге коргузер. База катап эмчилернин сумези-биле: «Кажан-даа боттарынар эмнээрин оралдашпанар!» 

                                                                                          Силернин кадыынар, ботарынарда!!!

                                                                                                  ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»