Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Республики Тыва

"Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр"

Республика Тыва, г. Ак-Довурак  ул. Центральная, д. 20

тел/факс: 8-(394-33)-2-12-54 (многоканальный);        e-mail: bhmms@yandex.ru

Регистратура: 8 (394) 33 2 13 42 - взрослый; 8 (394) 33 2 11 76 - детский

 

 

Версия для слабовидящих

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окпе аарыындан камнанынар!

23 марта 2018 г.

Туберкулез - эмнеттине бээр аарыг. 

Туберкулез деп чул? - туберкулез айыылдыг халдавырлыг аарыг, ону туберкулезтун микробактериялары тывылдырар. Аарыгнын ундезини - ажык хевирлиг окпе туберкулезтан аараан кижи. Туберкулезтун бактериялары мага-ботче халдавырлыг агаар-биле кирер. Ол микроб мага-ботка чыдырда аарыг эгелевес, халдавыр дамчывас. Мага боттун камгалалы кошкай бергенде, ынаар кире берген Туберкулезтун палочказы озуп эгелээр, шупту органнарже дамчып болур. Бир-ле дугаарында окпеге баар. Ынчангаш окпе аарыынын ажык туберкулезу эгелээр. 
Кым туберкулез тан аарып болурул? Туберкулезтан кым-даа аарып болур. Бир-ле дугаарында ол аарыгдан туберкулезтун ажык хевирлиг аарыг кижи-биле чоок турар улустар аарыыр. Чодуруп, аспырып, чугааланып тургаш окпе аарыг улус долгандыр агаарче хой бактерияларны ундуруп турар. Бир эвес арыглап, агаарлатпас болза, олар орээлге дык ур уеде турар. Чамдыкта хой-ниити черлеринге, садыгга, автобуска чорааш халдавырны тып ап болур. Мага-боду кошкак улус бир дугаарында аарыыр. 

Аарыгнын баштайгы демдектери.  Чамдыкта халдавыр мага-ботка билдиртпен чоруур. Ур уеде чодуртур, хан дукпуртур, хорээнин ишти аарышкылыг болур, шаг-шинээ чок аппаар, эди изиир, дуне деридер, аарыг кижи арыптар. Утпанар!Аарыг кижи туберкулез халдавырынын ундезини болганда, долгандыр турар улустарга айыылдыг. Аарыгны эртежик тыпкан тудум-на, ону эмнээри белен болгаш окпеге база оске органнарга оскерилгелер эвээжээр, оске кижилерже 
дамчыыры кызырлыр. Кижи бурузу чылда бир картап албан Флюорографияны эртер ужурлуг, ол дээрге туберкулез аарыын эге чадазында илеретир кол аргазы дыр. 

Туберкулезтан канчаар эмненирил? Туберкулезту эмнеп болур, ону чугле туберкулезка удур тускай эмнер-биле 6-дан 9 айга чедир эмнээр. Эмнеттинип тургаш эмчинин сумезин ыяап-ла кууседирин утпанар. Бодунун туразы-биле ону соксадып болбас. Туберкулезтун бактериязы кижинин мага-бодунга ур уеде чыдып болур. Дукпу, чараада бактерия чок-даа болза, аарыг кижи эки апарган-даа болза, аарыгны хуусаазы тонгужеге чедир ыяап эмнээр. Бир эвес аарыгны эмнээрин эртежик соксадыпса, туберкулез катап каданнап, бергедээр, окпе аарыг эмнээр эмнерге алдыртпас апаар болгаш долузу-биле эмнеттинмейн баар. Ол ышкаш эмнедип турар уеде арагадан, таакпыдан ойталаары херек. Эки шынарлыг аъш-чемни ажыглап, хой дыштанып, арыг агаарга чорууру чугула. Бодунарнын кадыынарга камныг болунар! Уе шаанда эмнелгеге келгеш хыналданы эртип ап турар болза эки.