Источник: https://bhmms.ru/vidy-medpomoshchi/statsionar/palata-novorozhdennykh/

ГБУЗ РТ Барун-Хемчикский ММЦ, 2021 г.