Источник: https://bhmms.ru/gl/obshchaya-informatsiya/9897/statsionar/palata-novorozhdennykh/

ГБУЗ РТ Барун-Хемчикский ММЦ, 2022 г.